Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit

Littlebox.

Krayenhofflaan 102

6541PW Nijmegen

Emailadres: info@little-box.nl

KvK-nummer: 69151598

BTW-identificatienummer: NL200284903B01

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer (“Littlebox.”) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Littlebox. en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Littlebox. behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden de consument elektronisch medegedeeld. De consument heeft na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd om de overeenkomst met Littlebox. op te zeggen, in overeenstemming met artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. Littlebox. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Littlebox. zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer (de afbeeldingen van) producten niet geheel overeen komen met de geleverde producten heeft de consument geen recht op teruggave, tenzij het om materieel andere producten gaat.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Littlebox. kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Littlebox. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Littlebox. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Littlebox. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Littlebox. gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De consument is verplicht om voor gebruik de aanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
 5. Het aanbod van Littlebox. is niet bestemd voor wederverkoop.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Littlebox. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan Littlebox.. Littlebox. stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 4. De consument stuurt het product binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, ongeopend en conform de door Littlebox verstrekte instructies, aan Littlebox. retour.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Indien de klant na afloop van de in lid 1 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Littlebox. heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 8. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 6 – De prijs

Webshop Littlebox.

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief kosten voor verzending.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Littlebox. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Abonnement op Littlebox.

 1. Littlebox. is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren na 3 maanden van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Littlebox. dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en kosten voor levering.

 

Artikel 7 Conformiteit en garantie

 1. Littlebox. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De producten van Littlebox. zijn niet geschikt voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Littlebox., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Littlebox. kan doen gelden indien Littlebox. tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Littlebox., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Littlebox. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Littlebox. en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Littlebox. kenbaar heeft gemaakt. Littlebox. levert niet aan postadressen.
 2. Littlebox. is niet aansprakelijk voor vertraging en/of beschadiging veroorzaakt door het postorderbedrijf.
 3. De consument moet Littlebox. binnen 30 dagen na berichtgeving van het verzenden van het product op de hoogte stellen indien het product niet is geleverd.

Webshop Littlebox.

 1. Littlebox. verzendt producten binnen 2-5 werkdagen, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Abonnement op Littlebox.

 1. De consument is verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen.
 2. Littlebox. verstuurt de producten rond de 10e van de maand.

 

Artikel 9 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt automatisch na afloop van de termijn.

 

Artikel 10 – Betaling

Webshop Littlebox.

 1. De betaling aan Littlebox. wordt voldaan via een online betaling (iDEAL). De bedragen zijn inclusief BTW en exclusief kosten voor levering.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Littlebox. te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de Littlebox. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Abonnement op Littlebox.

 1. De betaling aan Littlebox. wordt voldaan via een online betaling (iDEAL). De bedragen zijn inclusief BTW en kosten voor levering.
 2. De betaling dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Littlebox., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Littlebox. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Littlebox. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Littlebox. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van Littlebox. niet op, tenzij Littlebox. schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Littlebox., zal Littlebox. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Littlebox. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 


 

 

Bijlage: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan:

Krayenhofflaan 102, 6541PW Nijmegen

info@little-box.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Click here to troubleshoot